Station porters

Porters waiting at Jaipur train station

Jaipur, Rajasthan, India