Yueliang Shan

'Moon Hill', a natural rock arch near Yangshuo

Guangxi, China