Stairs to Grupo Frey

Stairs leading up to Grupo Frey

Chiapas, Mexico