Crab-eating Macaque

Adult Crab-eating Macaque at San Phra Kan shrine

Lopburi, Thailand