Khorog

View of Khorog from the Khorog Botanical Gardens

Khorog, Gorno-Badakshan, Tajikistan