Guang Ta

Tower of the Huaishengsi Guangta ('Remember the Prophet Mosque')

Guangzhou, Guangdong, China