Bolivian women

Women in traditional dress

Bolivia