"Mitla says no to drugs"

Anti-drug poster

Mitla, Oaxaca, Mexico