Lago Agua Tinta

View of lake and wooded shores

Chiapas, Mexico