Mountain road

Road through the Pamir Valley

Gorno-Badakshan, Tajikistan