Khorog market

Marketplace in Khorog

Khorog, Gorno-Badakshan, Tajikistan