Shinkansen

100-series shinkansen at Kyoto

Kyoto, Japan