Grain silos

Grain silos in Shimabara

Shimabara, Kyushu, Japan