Matsumoto-jo

View of Matsumoto Castle

Matsumoto, Chūbu, Japan