Matsumoto-jo

Main tower of Matsumoto Castle

Matsumoto, Chūbu, Japan