Sadhu

Sadhu at shrine dedicated to Hanuman

Khajuraho, Madhya Pradesh, India