Vishvanath Temple

Vishvanath Temple and adjacent Nandi Temple

Khajuraho, Madhya Pradesh, India