Guardian lion

Lion statue at the Yuen Yuen Institute

Hong Kong, Hong Kong, China