Yuk Hui Temple

View of Yuk Hui Temple

Hong Kong, China