Ploughing

Farmer ploughing with water buffalo

Guangxi, China