Li Jiang

Hills around the Li River

Guangxi, China