Crane at dusk

Dusk scene, central Guangzhou

Guangzhou, Guangdong, China